Đại Học Tôn Đức Thắng

Đội ngũ giảng viên

Thầy Nguyễn Xuân Nam
Giảng viên - Trưởng bộ môn
Email: nguyenxuannam@tdtu.edu.vn
Thầy Nguyễn Trương Nhật Sinh
Tổ Trưởng Tổ Phát triển phần mềm
Email: nguyentruongnhatsinh@tdtu.edu.vn
Thầy Nguyễn Trọng Nhân
Giảng viên
Email: nguyentrongnhan@tdtu.edu.vn
CoThy
Cô Phạm Châu Anh Thy
Giáo vụ Trung Tâm
Email: phamchauanhthy@tdtu.edu.vn
cait
Thầy Trần Quốc Cường
Giảng viên
Email: tranquoccuong@tdtu.edu.vn
Cô Nguyễn Thanh Trúc
Giảng viên
Email: nguyenthanhtruc@tdtu.edu.vn
Thầy Đỗ Quốc Hưng
Giảng viên
Email: doquochung@tdtu.edu.vn
Cô Hoàng Thị Hồng Vân
Giảng viên
Email: hoangthihongvan@tdtu.edu.vn
Thầy Nguyễn Thanh Đức
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: nguyenthanhduc@tdtu.edu.vn
Thầy Đặng Duy Hải
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: dangduyhai@tdtu.edu.vn
Thầy Hoàng Trương Hiếu
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: hoangtruonghieu@tdtu.edu.vn
Thầy Vương Minh Phúc
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: vuongminhphuc@tdtu.edu.vn
Cô Phạm Châu Trúc Phương
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: phamchautrucphuong@tdtu.edu.vn
Thầy Trần Quốc Thái
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: tranquocthai1@tdtu.edu.vn
cait
Thầy Nguyễn Thành Thái
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: nguyenthanhthai@tdtu.edu.vn
Cô Huỳnh Thị Thu Thủy
Giảng viên - Trưởng bộ môn
Email: huynhthithuthuy@tdtu.edu.vn
hung
Thầy Nguyễn Việt Hùng
Giảng viên - Tổ trưởng Công đoàn
Email: nguyenviethung@tdtu.edu.vn
Cô Đỗ Thục Đoan
Giảng viên
Email: dothucdoan@tdtu.edu.vn
tuanl
Thầy Lục Minh Tuấn
Giảng viên
Email: lucminhtuan@tdtu.edu.vn
Cô Phan Thị Thanh Phương
Giảng viên
Email: phanthithanhphuong@tdtu.edu.vn
Thầy Trần Duy Lộc
Giảng viên
Email: tranduyloc@tdtu.edu.vn
Thầy Phạm Trần Thanh Văn
Giảng viên
Email: phamtranthanhvan@tdtu.edu.vn
Thầy Đặng Ngọc Vũ
Giảng viên
Email: dangngocvu@tdtu.edu.vn
Thầy Nguyễn Nghĩa Dinh
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: nguyennghiadinh@tdtu.edu.vn
Thầy Phùng Quốc Vương
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: phungquocvuong@tdtu.edu.vn
Thầy Lý Kim Phát
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: lykimphat@tdtu.edu.vn
Thầy Trần Anh Tuấn
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: trananhtuan@tdtu.edu.vn
cait
Thầy Lê Thành Phúc
Viên chức Tổ Phát triển phần mềm
Email: lethanhphuc@tdtu.edu.vn
cait
Cô Cao Phi Phụng
Thư ký Trung Tâm
Email: caophiphung@tdtu.edu.vn
Scroll to Top